ภาพกิจกรรม
ประจำเดือนพฤษภาคม
ปี 2558
 
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบนมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด จัดโครงการ
พัฒนาเกษตรกรทั่วไปให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ
เกษตรกรและจัดทำแผนการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer รายบุคคล ร่วมบูรณาการกับ
สำนักงานตรวจบัญชี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
มอบหมายให้นายอนุวัฒน์ อยู่สงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมอกม.
โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครจัดโครงการศึกษาดูงานโดยนำตัวแทนอาสาสมัครเกษตร
เยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงชุมชนบ้านสารภี อ.บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล
แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ติดตามนิเทศงานสำนักงานเกษตร
อำเภอกระทุ่มแบน  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบนมอบ
หมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเกษตร การดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบลสวนหลวง ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา จัดโดยเทศบาลตำบลสวนหลวง
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เข้าร่วมการคัดเลือก
หมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี ๒๕๕๘ ระดับเขต  ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
บ้านวังนกไข่ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน   จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบนและ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ร่วมดำเนินการตามแผนปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ให้เป็นปัจจุบัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างและพัฒนาสู่ความเป็น Smart Farmer ต้นแบบ
(อกม.) ณ ห้องปประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ
ประจำเดือน ( DM ) โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมประชุม 
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
ประจำเดือนเมษายน
ปี 2558
 
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบนมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)
สำหรับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรเพื่อศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว
ครั้งที่ ๕ ณ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
และเจ้าหน้าส่งเสริมการเกษตรอำเภอกระทุ่มแบนร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด
จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนากล้วยไม้สู่มาตรฐาน GAP  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตกล้วยไม้ GAP หมู่ที่ ๑๒ ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๕๘นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
น.ส.นรัชยภรณ์ วงศ์วรรณเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและนายคณิศร ศรีทองอินทร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้การต้อนรับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน
เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี โดยจัดโครงการเสริมสร้างความสารถในการแข่งขันของกล้วยไม้ไทย
หลักสูตร การผลิตการตลาดกล้วยไม้และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้กล้วยไม้
ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
และนายอนุวัฒน์ อยู่สงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมโครงการ
เครือข่ายผู้บริโภค ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร โดยร่วมบรรยายวิชาการ “การผลิตพืชผักปลอดภัย GAP”
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
มอบหมายให้น.ส.นรัชยภรณ์ วงศ์วรรณเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและ
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดต้อนรับคณะเกษตรกรและเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน
เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจัดโครงการเสริมสร้างความสารถในการแข่งขันของ
กล้วยไม้ไทย กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าสู่ระบบ GAP
ณ บ้านคุณสมเจตน์ บุญชัยและคุณสมปอง บุญชัย ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
ร่วมการเปิดงานตลาดน้ำหนองพะอง โดยมี ร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการเปิดตลาดน้ำหนองพะองแห่งใหม่
และเยี่ยมชมร้านค้า สินค้าวิสาหกิจชุมชน,สินค้าเกษตรปลอดภัยจากกลุ่มเกษตรกร
ชาวสวนอำเภอกระทุ่มแบน  ณ วัดใหม่หนองพะอง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมรดน้ำขอพร
นายชูชาติ นาคสุข นายอำเภอกระทุ่มแบน เนื่องในวันสงกรานต์
ณ ที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ประชุมสำนักงานเกษตร
อำเภอประจำเดือน ( DM ) โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันจักรี เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมวงศ์
ณ หอประชุมอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตลาดน้ำหนองพะอง จัดโดยเทศบาลตำบลสวนหลวง
มีร้านค้า สินค้าวิสาหกิจชุมชน,สินค้าเกษตรปลอดภัย จากกลุ่มเกษตรกร
ชาวสวนอำเภอกระทุ่มแบนร่วมแสดงและจำหน่าย โดยมีประชาชนให้
ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมและซื้อสินค้าภายในงานมากมาย สถานที่
ณ วัดใหม่หนองพะอง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ประจำเดือนมีนาคม
ปี 2558
 
วันที่ ๒๗ มีนาคม  ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบนร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
จังหวัดสมุทรสาคร จัดประชุมการจัดระบบพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมกับศักยภาพ
ของพื้นที่ โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning)
ณ ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๒๔ มีนาคม  ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบนร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
จังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมสถาบันเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร
(ครั้งที่๒) กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร  (3ก)  สู่ Smart Group
การวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม และจัดทำแผนพัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแผนการ
ดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม ณ ศาลเจ้าอาเนี๊ยว หมู่ที่6 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๑๘  มีนาคม ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบนและเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
จังหวัดสมุทรสาคร ติดตามนิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ณ ห้องประชุมสำนัก
งานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน มอบหมายให้
นางสาวนรัชยภรณ์ วงศ์วรรณเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมตรวจให้คำแนะนำ
สถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (GMP)ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรม โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจ
สำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้ “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพการผลิต”ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกล้วยไม้ หมู่ที่ ๑๒
ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๑๑ มีนาคม  ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานในการประชุม
สำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน  โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมประชุมครั้งนี้
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
วันที่ ๑๑ มีนาคม  ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 
  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรอำเภอกระทุ่มแบนและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจัดอบรม
โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) บูรณาการร่วมกับ
เจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สนับสนุนปุ๋ยพืชสดตามโครงการช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี ๒๕๕๗/๕๘ ณ เทศบาลตำบลดอนไก่ดี (OTOP)
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๑๐ มีนาคม  ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบนร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
จังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมสถาบันเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร
กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร  (3ก)  สู่ Smart Group
การวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม และจัดทำแผนพัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแผนการดำเนิน
กิจกรรมของกลุ่ม ณ ศาลเจ้าอาเนี๊ยว หมู่ที่6 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๕ มีนาคม  ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และ
นางสาวสุหฤทธา เต่งแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน ปี ๒๕๕๘ 
โดยมีนายชูชาติ นาคสุข นายอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น ๒
(ศาลาประชาคม) ที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
                  
วันที่ ๒ มีนาคม  ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน  และนายวีระชัย ลาดี
นักวิชาการส่งเสริมเกษตรปฏิบัติการ ติดตามศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน การเลี้ยงแตนเบียน
ณ ตำบลคลองมะเดื่อ และ ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ประจำเดือนกุมภาพันธ์
ปี2558
 
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน
เกษตรจังหวัดสมุทรสาครจัดอบรมและสาธิตการผสมปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง
เพื่อลดต้นทุนการผลิต ณ ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน หมู่ ๘ ตำบลหนองนกไข่
อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน จัดอบรมการผสมปุ๋ยใช้เอง
เพื่อลดต้นทุนการผลิต โครงการเสริมสร้างมาตรฐานพัฒนาคุณภาพและมูลค่ามะพร้าว
น้ำหอมสมุทรสาคร ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
   ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน   
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบนเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การระดับจังหวัด(DW) จัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว
โดยมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร   
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
และน.ส.สุหฤทธา เต่งแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ประชุมผู้แทนวิสาหกิจชุมชนเพื่อรวบรวมประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
เพื่อสำหรับการวางแผนพัฒนาวิสาหกิจอำเภอกระทุ่มแบนต่อไป
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน   
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
และน.ส.สุหฤธา เต่งแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วม
การประกวดบ้านสวยเมืองสุข ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่๘ ตำบลหนองนกไข่
อำเภอกระทุ่มแบน
วันที่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
เป็นวิทยากรในการบรรยาย โครงการอบรม ๑ ไร่ ๑ แสน
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่าเสา ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
มอบหมายให้น.ส. นรัชยภรณ์ วงศ์วรรณเจริญ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
ประชุมกลุ่มคลัสเตอร์กล้วยไม้เพื่อชี้แจงโครงการ
ณ บ้านคุณมงคล สุนทรชัชเวช ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
มอบหมายให้น.ส.สุหฤทธา เต่งแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เข้าร่วมการอบรมวิเคราะห์ดิน แปรผล และให้คำแนะนำ
จัดโดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร   เขตที่ ๒  ณ โรงแรมแวล จังหวัดนครปฐม
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
มอบหมายให้น.ส.นรัชยภรณ์ วงศ์วรรณเจริญ  เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรม
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอม่า และ   เชื้อบิวเวอเรีย พร้อมกับ
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ให้แก่ทหาร                                    
ณ ค่ายกำแพงเพชร   ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร       
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบสำนักงานตามกิจกรรมวันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรการผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ณ ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน หมู่ ๘ ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
เป็นประธานในการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน 
โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมประชุมครั้งนี้
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบ
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
และน.ส.นรัชยภรณ์ วงศ์วรรณเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรร่วม
กับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
ร่วมจัดเวทีคลัสเตอร์การรวมกลุ่มกล้วยไม้ท่าไม้
ณ ที่ทำการกลุ่มกล้วยไม้ ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ประจำเดือนมกราคม
ปี2558
 
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน มอบหมายให้
นายวีระชัย ลาดี และน.ส.สุหฤทธา เต่งแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พืชผักปลอดภัยสู่มาตรฐาน GAP ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
หมู่ที่๓ ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๒๐,๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน มอบหมาย
ให้นางสาวสุหฤทธา เต่งแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมโครง
การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูบวิสาหกิจชุมชนที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
และศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนสตรีพัฒนาสาครบุรี ตำบลกาหลง อำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบนและเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบนจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (DW) โดยมี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานเกษตรอำเภอ
เมืองสมุทรสาคร และสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว เข้าร่วมการสัมมนา ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบนและเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบนร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน จัดอบรมเกษตรกรเรื่อง
ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ องค์ประกอบปุ๋ย ณ ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน หมู่ ๘
ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน มอบหมายให้
นายวีระชัย ลาดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกสำรวจพื้นที่ที่พบการระบาด
ของหนอนหัวดำมะพร้าวบริเวณ ตำบลท่าเสาและตำบลใกล้เคียง อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และคณะหน่วยงานราชการจังหวัดเยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรเก้าสิบบางยาง
ภายใต้โครงการผู้ว่าสัญจรเยี่ยมกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีนายชูชาติ นาคสุข
นายอำเภอกระทุ่มแบน พร้อมด้วยหน่วยงานราชการระดับอำเภอ อบต.บางยาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
เกษตรกรและประชาชนให้การต้อนรับโดยนายสุริยะ เปี่ยมรอด เป็นผู้ดำเนินการ ณ วิสาหกิจ
ชุมชนแม่บ้านเกษตรกรเก้าสิบบางยาง ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบนและเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบนพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
จัดอบรมโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน(พืชผัก) กิจกรรมจัดกกระบวนการ เรียนรู้
การผลิตพืชผักปลอดภัย ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบนและเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมเกษตรกร
เรื่อง การเก็บตัวอย่างดินเพื่อนำไปวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร ที่ศูนย์ดินปุ๋ยชุมชน
หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบนและเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมมอบของขวัญวันเด็กให้ยุวเกษตรกรโรงเรียน
วัดหนองนกไข่ ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ประธานในการ
ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน (DM) และร่วมกับเจ้าหน้าสำนักงานเกษตร
จังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรอำเภอกระทุ่มแบนออกสำรวจพื้นที่่
ที่พบการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวบริเวณตำบลท่าเสาและตำบลดอนไก่ดีอำเภอ
กระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
ประจำเดือนธันวาคม
ปี2557
 
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน มอบหมายให้
นางสาวสุหฤธา เต่งแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการและนางสาวนรัชยภรณ์
วงศ์วรรณเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ออกสำรวจค่าความเค็มของน้ำในคลองดี ๗
เขตอำเภอกระทุ่มแบนเพื่อหาแหล่งน้ำจืดไว้สำหรับรดล้วยไม้จากปัญหาน้ำทะเลหนุนให้แก่
ชาวสวนกล้วยไม้อำเภอกระทุ่มแบน

วันพุธ ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบนและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ต้อนรับและ    
ให้ข้อมูลการติดตามนิเทศงาน จากทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ณห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร   
    

วันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานในการ
ประชุมสำนักงานประจำเดือน (DM) ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสมทุรสาคร
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
ประจำเดือนพฤศจิกายน
ปี2557
 
วันที่ ๑๓  พฤศจิกายน ๒๕๕๗  นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เข้าร่วมการประชุมประชาคมคณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มี
รายได้น้อย ระดับตำบล   ( เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ )
ณ  เทศบาลตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๑๒  พฤศจิกายน ๒๕๕๗  นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เข้าร่วมการประชุมประชาคมคณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้
น้อย ระดับตำบล  ( เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ )
ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกไข่   อำเภอกระทุ่มแบน   จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๑๑  พฤศจิกายน ๒๕๕๗  นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เข้าร่วมการประชุม ประชาคมคณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ระดับตำบล               ( เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ) ณ  เทศบาลตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๗  นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เข้าร่วมการประชุม ประชาคมคณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
ระดับตำบล  ( เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ )
ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน   จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะหน่วยราชการจังหวัด เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนท่าเสา ภายใต้โครงการผู้ว่าสัญจรเยี่ยมกลุ่มอาชีพ และผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมี นายชูชาติ นาคสุข นายอำเภอกระทุ่มแบนพร้อมด้วย หน่วยงานราชการระดับอำเภอ นายก อบต.ท่าเสา  กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรและประชาชนให้การต้อนรับ ซึ่งกลุ่มมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เป็นรูปธรรม มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ โดย นายสุริยะ เปี่ยมรอด
เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เป็นผู้ดำเนินการ   ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสวนท่าเสา  ต.ท่าเสา
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
ประจำเดือนตุลาคม
ปี2557
 
วันที่ ๑๕  ตุลาคม ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะหน่วยราชการจังหวัด เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรต้นแบบบ้านหนองพะอง ภายใต้โครงการผู้ว่าสัญจรเยี่ยมกลุ่มอาชีพ และผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมี นายชูชาติ นาคสุข นายอำเภอกระทุ่มแบนพร้อมด้วย หน่วยงานราชการระดับอำเภอ นายกเทศบาลสวนหลวง กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรและประชาชนให้การต้อนรับ ซึ่งกลุ่มมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เป็นรูปธรรม มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยล่าสุด นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ได้จัดตั้งให้เป็นศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชของอำเภอกระทุ่มแบน
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ณ วิสาหกิจชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองพะอง
ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันที่ ๑๔  ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน  ร่วมการให้ข้อมูลการติดตามนิเทศงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกำระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๑๔  ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานในการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบนประจำเดือน ( DM ) โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมการประชุมด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ประจำเดือนกันยายน
ปี2557
 
วันที่ ๑๘-๑๙  กันยายน  ๒๕๕๗ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แก่เกษตรกร
ในหลักสูตร      “ การจัดการสวนกล้วยไม้คุณภาพ ” โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แปลงกล้วยไม้
ของนายพิษณุ สำรวยรื่น หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางยาง อำเภอบางยาง จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ ๑๗ กันยายน  ๒๕๕๗ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน

  ร่วมกับ อบต.หนองนกไข่ ร่วมการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้สารธรรมชาติทดแทนการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช

โดยผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย  เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า เชื้อ BT  และสารสกัดสะเดา ภายใต้ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองนกไข่ (ศบกต.หนองนกไข่)                   ณ อบต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

วันที่ ๑๖ กันยายน  ๒๕๕๗ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน

พร้อมด้วย นางเปรมปรี อุบลไทร เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกันแจกพันธุ์พืชแก่ กลุ่มยุวเกษตรกร

จำนวน ๑๒ โรงเรียน ในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ ๑๒ กันยายน  ๒๕๕๗ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
เข้าร่วมการอบรมการผสมปุ๋ยใช้เองและ
การผลิตสารชีวภัณฑ์สำหรับการลดต้นทุนในการปลูกกล้วยไม้ ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิตสินค้าเกษตร ( กล้วยไม้ ) ณ ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๑๑ กันยายน  ๒๕๕๗  น.ส พรชนก วงศ์วรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นำกลุ่มคลัสเตอร์กล้วยไม้กระทุ่มแบน
เข้าร่วมประชุมสัมมนาคลัสเตอร์กล้วยไม้ เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และพัฒนาแนวทางสู่อนาคต
ณ สวนกล้วยไม้ คุณสมศักดิ์ โตไว ต.บางเลน จ.นครปฐม
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗  นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่ม และ นายวีระชัย ลาดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
  เข้าร่วมงานประกวดกองทุนแม่ดีเด่น และ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ดีเด่นระดับจังหวัด
ณ ศาลอาเนี้ยว   หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ น.ส. สุหฤทธา เต่งแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัต
ิ ออกตรวจ/เยี่ยมเยี่ยมแปลงของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกนาข้าว   ปี ๒๕๕๗/๕๘
ณ หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ นายสุริยะ  เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่ม และ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
เข้าร่วมการประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร  ณ โรงเรียนสมทุรสาครวิทยาลัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
วันที่ ๙ กันยายน  ๒๕๕๗ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
จัดการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายหมูบ้านกล้วยไม้ โดยมีนางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน
เป็นการประชุมเสวนาแนวทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน โดยมีทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้ความร่วมมือในการประชุมด้วยดี
หลังจากรับทานอาหารแล้ว มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างหมู่บ้านเบจญรงค์ และ สวนไม้ผลภู่ทอง เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายการ
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร  
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ นายสุริยะ  เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่ม และ   น.ส. สุหฤทธา เต่งแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต. หนองนกไข่ ณ  อาคารเอนกประสงค์ ม.๔ ต.หนองนกไข่ อ.กะทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ นายสุริยะ  เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่อง
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ของอบต.แคราย           
   ณ ห้องประชุม อบต. แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ นายวีระชัย  ลาดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี
ปีการเพาะปลูก ๒๕๕๗/๕๘ ณ ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร                              
วันที่ ๒  กันยายน  ๒๕๕๗  นางสาวสุหฤทธา เต่งแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก ๒๕๕๗/๕๘
ณ ตำบลหนองนกไข่ และ ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ประจำเดือนสิงหาคม
ปี2557
 
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน  และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมการตรวจเยี่ยมและประชาสัมพันธ์โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าวแก่ ร้านที่จำหน่ายปุ๋ยและสารเคมีสำหรับการเกษตร ในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน           จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่  ๑๕  สิงหาคม ๒๕๕๗  นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เข้าร่วมงานเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน และสินค้า OTOP ดำเนินการโดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มชูชัยอ้อมน้อย ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ให้การต้อนรับคณะกรรมการการตัดสินประกวดเกษตรกรดีเด่น ระดับเขตและร่วมให้ข้อมูลในการประกวดเกษตรกรประเภทไร่นาสาวนาผสม
นางอุษา ชูศรี ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร                
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ให้การต้อนรับคณะกรรมการการตัดสินประกวดเกษตรกรดีเด่น ระดับเขตและร่วมให้ข้อมูลในการประกวดเกษตรกรประเภทไร่นาสาวนาผสม
นางอุษา ชูศรี ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร                
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ณ สถานีพัฒนาที่ดิน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายชูชาติ นาคสุข นายอาเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอาเภอกระทุ่มแบน โดยมี นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอาเภอกระทุ่มแบน เป็นเลขานุการและคณะอนุกรรมการ
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ประจำเดือนกรกฎาคม
ปี2557
 
วันที่ ๑๗-๑๘  กรกฎาคม ๒๕๕๗  นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และ
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผล
การดำเนินงานโครงการแก่เจ้าหน้าที่
โดยมีการจัดเวทีเรียนรู้และสร้างความเข้าใจการควบคุมศัตรูมะพร้าวให้ครอบคลุมพื้นที่
และส่งเสริมการปลูกพืชแซมในสวนมะพร้าวในลักษณะวนเกษตรเพื่อลดการระบาด
ศัตรูพืชมะพร้าว ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗  นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
มอบหมายให้ นางสาวสุหฤทธา เต่งแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
และนำสมาชิกวิสาหกิจชุมชนตามเป้าหมาย เข้าร่วมการอบรมการส่งเสริมแปรรูปของ
วิสาหกิจชุมชน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร 
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน มอบหมายให้
นางสาวสุหฤทธา เต่งแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการอบรมและ
ชี้แจงเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร 
และอบรมการใช้ Application We Grow  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๗  นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จ.ราชบุรี ติดตามเยี่ยมเยียน นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่ม
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
( MRCF )  โดยมีนางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
และบ้านแพ้ว เข้าร่วมการประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
                  

ประจำเดือนมิถุนายน
ปี2557

 
วันที่ ๒๔  มิถุนายน ๒๕๕๗ นายชูชาติ นาคสุข นายอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานในการเปิดการอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน สู่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  และมีนางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร สร้างขวัญและกำลังใจแก่ อาสาสมัครเกษตร โดย นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน จัดการอบรม  ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร (พืชสวน) อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร              
วันที่ ๒๓  มิถุนายน ๒๕๕๗ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน  ร่วมกันแจกพันธุ์ไม้แก่ประชาชนทั่วไปในงานปรองดองสมานฉันท์ระดับจังหวัด ณ เทศบาลตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๑๒  มิถุนายน ถึง ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน  ร่วมการจัดเก็บข้อมูลและจับพิกัดแปลงกล้วยไม้เพื่อทำแผนที่กล้วยไม้ตามโครงการศึกษา สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำแผนที่สวนกล้วยไม้คุณภาพ ณ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๑๑  มิถุนายน ๒๕๕๗ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน  นำคณะกรรมการตัดสินการประกวดเกษตรกรดีเด่น และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด พิจารณาและตัดสินในสาขาแม่บ้านเกษตรกร ต.ท่าเสา                                สาขายุวเกษตรกร ต. สวนหลวง สาขาทำสวน ต.หนองนกไข่ สาขาไร่นาสวนผสม ต.บางยาง   ณ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน  ร่วมกันจัดการเชื่อมโยงกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอกระทุ่มแบน
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ประจำเดือนพฤษภาคม
ปี 2557
 
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และคณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายด้านการเกษตร ระดับหมู่บ้าน ร่วมการจัดเวทีประชาคมเพื่อตรวจสอบความเสียหายด้านการเกษตร
ณ หมู่ที่๑๒ ต.บางยาง  อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน นำเกษตรกร กลุ่มคลัสเตอร์กล้วยไม้ ตำบลท่าไม้ ประชุมสัญจร  ณ แปลงเรียนรู้กล้วยไม้ กลุ่มคลัสเตอร์กล้วยไม้ราชบุรี จ.ราชบุรี
วันที่ ๑๔  พฤษภาคม ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกรทุ่มแบนนำเกษตรกรศึกษา
ดูงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านกล้วยไม้ 
ณ หมู่บ้านกล้วยไม้จันทบุรี ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี
วันที่ ๑๙  พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน  ร่วมการให้ข้อมูลการติดตามนิเทศงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
วันที่ ๑๔  พฤษภาคม ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกรทุ่มแบนนำเกษตรกร
ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาคุรภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลย
ีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพ ผ่านกระบวนารเรียนรู้
ณ สวนไม้ผลคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คุณฉลวย จันทะแสง
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เข้าร่วมกิจกรรมวันสานใยรักแห่งครอบครัวฯ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศูนย์สายใยรักแห่งครอบครัว บ้านท้องคุ้ง ( ศาลเจ้าแม่อาเนี้ยว)  ม.๖ ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ประจำเดือนเมษายน
ปี 2557

 
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  ร่วมกันจัดเวทีเรียนรู้เรื่องการส่งเสริมประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ( ส่งเสริมหมู่บ้านกล้วยไม้ ) ด้วยระบบ MRCF ในการจัดทำ
ณ ห้องประชุมอบต.บางยาง  อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗  นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานในการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน ( DM) โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมการประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน จัดประชุมผู้แทนวิสาหกิจชุมชน เพื่อชี้แจ้งเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนและมอบป้ายวิสาหกิจชุมชนแก่ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗  นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่ม และนายวีระชัย ลาดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมงานทำบุญวิสาหกิจชุมชนบ้านเอื้ออาทร๒  ( ร้านค้าชุมชน ) ณ บ้านเอื้ออาทรกระทุ่มแบน ๒ ต.สวนหลวง  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
ประจำเดือนมีนาคม
ปี 2557
 
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน  นำสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ศึกษาศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน ต้นแบบเศรษฐกิจเพียงบ้านหนองพะอง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน   จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน จัดงานเปิดวิสาหกิจชุมชนสตรีพัฒนาสาครบุรี ต.หนองนกไข่ โดยมีนายชูชาติ นาคสุข นายอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธาน ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนสตรีพัฒนาสาครบุรี ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร                   
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน นำเกษตรกลุ่มผู้ปลูกพืชผัก ไปจัดกระบวนการเรียนรู้การปลูกพืชผัก แนวเศรษฐกิจพอเพียงผสมสาน แนววนเกษตร  และศึกษาแปลงตัวอย่างตามมาตรฐานGAP ตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร(พืชผัก) ณ จังหวัดทหารบกราชบุรี กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษหนองศาลา และ ไร่คุณพิมวรา อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี                  
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗  นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน จัดประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบนเฉพาะกิจ โดยมี เจ้าหน้าที่อารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมประชุมชี้แจงโครงการ
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมกันสำรวจแปลงมะพร้าวที่โดนด้วงแรดทำลาย
ณ หมู่ ๘ ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันพุธ ที่๕  มีนาคม ๒๕๕๗ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน ( DM ) โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมด้วย
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗   นายชูชาติ นาคสุข นายอำเภอกระทุ่มแบน มอบใบประกาศเกียรติคุณ  ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานชุมนุมยุวเกษตรกรโลก
ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุมอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

สามารถติดตามข่าวสารอีกช่องทางจาก Facebook คลิกเลย

ประจำเดือนกุมภาพันธ์
ปี 2557
 

วันที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายสุริยะ เปี่ยมรอด และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน พร้อมด้วย นางเปรมปรี อุบลไทร เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมยุวเกษตรกร
ในโครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียน  ให้แก่ยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดหนองนกไข่ 
ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

สามารถติดตามข่าวสารอีกช่องทางจาก Facebook คลิกเลย                 

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายสุริยะ เปี่ยมรอด และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
กระทุ่มแบน  ร่วมกับเทศบาลตำบลสวนหลวง ตอนรับคณะผู้มาศึกษาดูงานศูนย์สมุนไพรและ วิสาหกิจชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองพะอง จากจังหวัดตรัง
ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองพะอง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
        

สามารถติดตามข่าวสารอีกช่องทางจาก Facebook คลิกเลย

วันพุธ ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบนสำรวจการระบาดของศัตรูพืชมะพร้าวและ นำแตนเบียนบราคอนมาปล่อยในสวนมะพร้าวของเกษตรกรในพื้นที่ เทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

สามารถติดตามข่าวสารอีกช่องทางจาก Facebook คลิกเลย

วันอังคาร ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดสมุทรสาคร( พืชสวน)จัดอบรมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

สามารถติดตามข่าวสารอีกช่องทางจาก Facebook คลิกเลย

วันจันทร์ ที่ ๑๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๗ นำยสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน พร้อมด้วยคณะกรรมกำรตรวจสอบควำมเสียหำยส้มโอที่เสียหำยจำกอทุกภัย(นำท่วม) ปี ๒๕๕๔ จัดทำประชำคมโดยมีเกษตรกรในพื้นที่ และคณะกรรมฯ ให้การรับรองผลการประชาคม
ณ ที่ทำกำรผู้ใหญ่หมู่ ๑๑ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร คลิก
วันพุธ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายสุริยะ เปี่ยมรอดเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานในการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน ( DM ) โดยมีนางสาวณัฐกฤตา แก้วคำ เข้าร่วมในการประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
ประจำปีเดือนมกราคม
ปี 2557
 
วันศุกร์ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมกันขยายพันธุ์แตนเบียน เพื่อใช้ในการกำจัดศัตรูพืชมะพร้าวของเกษตรกรต่อไป ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบนและสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร จัดเวทีเรียนรู้ศัตรูพืชมะพร้าว แก่เกษตรกรที่โดนระบาดและเกษตรกรที่สนใจ
ณ อบต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันที่ ๖ – ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ นางสาวสุหฤทธา เต่งแก้ว และ  นายเกวลิช นาคสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลท่าเสาและตำบลดอนไก่ดี เข้าร่วมการอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี  และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม คลิกรายละเอียดเพิ่มเติมใน facebook
วันพฤหัสบดี ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และนายวีระชัย ลาดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมงาน “วันชาวนา”
ณ บริเวณด้านข้าง อบต. ท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
คลิกรายละเอียดเพิ่มเติมใน facebook
วันที่ ๗ – ๘ มกราคม ๒๕๕๗  นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และ นายวีระชัย ลาดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  เข้าร่วมการเตรียมความพร้อมและ ร่วมการตรวจและประเมินผลงานการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านคลองสะพานดำ หมู่๑๑   ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  
วันศุกร์ ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน นำทีมพาเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗
นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และ นายชูชาติ นาคสุข นายอำเภอกระทุ่มแบน
ประจำเดือนธันวาคม
ปี 2556
 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ นางสาวสุหฤทธา เต่งแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ และ น.ส.ยุวภา หินนท์ พนักงานธุการ ตรวจต้นมะพร้าวและให้คำปรึกษา
แก่เกษตรกรที่โดนศัตรูมะพร้าวทำลาย ณ ม. ๒ ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
วันที่ ๑๘  ธันวาคม นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบนและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ให้การต้นรับและให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  ติดตามนิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๑๖ – ๑๘  ธันวาคม ๒๕๕๖ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน    และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน จัดเวทีประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่และวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการศูนย์บริหารและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ประจำปี ๒๕๕๖ แต่ละตำบลในพื้นที่
อำเภอกระทุ่มแบน ณ ตำบลสวนหลวง ตำบลแคราย ตำบลดอนไก่ดี และตำบลคลองมะเดื่อ
วันพุธ ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ นางสาวสุหฤทธา เต่งแก้ว  นายวีระชัย นาดี และ          นายเกวลิช นาคสิทธิ์ และ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ม.๑๑ ต.บางยาง ทำการสำรวจและ ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่โดนด้วงแรดทำลายมะพร้าว
ณ ม.๑๒ ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ นางสาวสุหฤทธา เต่งแก้ว และนายเกาวลิช นาคสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการ             
  “ ตลาดนัดสินค้าเกษตร วันศุกร์ ”  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๕๖ เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เข้ำร่วมกำรประชุมชี้แจ้งโครงกำรปรับโครงสร้ำงระบบกำรผลิตด้ำนกำรเกษตร รองรับประชำคมอำเซียน ปี ๒๕๕๗ ณ ศูนย์เรียนรู้ด้ำนสมุนไพร ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร
วันที่ ๒๗ พฤศจิกำยน และ วันที่ ๒ ธันวำคม ๒๕๕๖ เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่กรมวิชำกำรและ เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนเกษตรจังหวัดสมุทรสำคร ตรวจ GAP ไม้ผล และกล้วยไม้ ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร
ประจำเดือนพฤศจิกายน
ปี2556
 
วันศุกร์ ที่๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นางสาวสุหฤทธา เต่งแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดทำประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกนาข้าว
( พืชเศรษฐกิจ ๕๖/๕๗ ) ณ เทศบาลตำบลดอนไก่ดี (เก่า) อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายวีระชัย ลาดี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดทำประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกนาข้าว
( พืชเศรษฐกิจ ๕๖/๕๗ ) ณ ที่ทำการผู้ใหญ่หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ น.ส.สุหฤทธา เต่งแก้ว  นายวีระชัย ลาดี  และ
น.ส. พรชนก วงศ์วรรณ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ติดตามและให้คำปรึกษาเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวที่โดนหนอนหัวดำทำลาย
ณ ม.๘ ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันพุธ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ น.ส.สุหฤทธา เต่งแก้ว   นายวีระชัย ลาดี  และ       นายเกวลิช นาคสิทธิ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมโครงการผู้ว่าฯสัญจรเยี่ยมเยียนตำบล ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารสำนักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันพฤหัสบดี ที่ ๗ พฤศจิกำยน ๒๕๕๖ นำยสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน นำยวีระชัย ลำดี และ นำยเกำวลิช นำคสิทธิ์ นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบัติกำรจัดทำประชำคมเกษตรกรผู้ปลูกข้ำว ปี ๒๕๕๖/๕๗ ณ ตำบลคลองมะเดื่อ และ ตำบลท่ำเสำ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร
วันพุธ ที่ ๖ พฤศจิกำยน ๒๕๕๖ นำยสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธำนในกำรประชุมสำนักงำนเกษตรอำเภอประจำเดือน ( DM ) โดยมีเจ้ำหน้ำที่จำกสำนักงำนเกษตรจังหวัดสมุทรสำครเข้ำร่วมในกำรประชุมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงำนเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นำยสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และ น.ส.สุหฤทธำ เต่งแก้ว นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบัติกำร พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำจำกสำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสมุทรสำคร สอบถำมและให้คำปรึกษำด้ำนกำรดำเนินงำนและบัญชี วิสำหกิจชุมชนสตรีพัฒนำสำครบุรี ต.หนองนกไข่ และ ติดตำมเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง งำน ศบกต. และกลุ่มสำยใยรัก ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร

ประจำเดือนตุลาคม
ปี 2556

 
วันพุธ ที่ ๓๐ ตุลำคม นำยสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร เรื่อง กำรปลูกผักสวนครัวสำรพิษ ให้แก่กำลังพล และครอบครัว กองพันทหำรสื่อสำรที่ ๑๐๒ กรมทหำรสื่อสำรที่ ๑ ค่ำยกำแพงเพชรอัครโยธิน ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร
วันศุกร์ ที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๕๖ นำยสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน จัดกำรประชุมคณะทำงำนตลำดนัดเกษตรทุกวันศุกร์ ของอำเภอกระทุ่มแบน โดยมีผู้แทนวิสำหกิจชุมชน องค์กรเกษตร ที่เข้ำร่วมจำหน่ำยสินค้ำเข้ำร่วมกำรประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ณ ห้องประชุมสำนักงำนเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ตุลำคม ๒๕๕๖ นำยสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน น.ส.สุหฤทธำ เต่งแก้ว นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบัติกำร และนำยเกวลิช นำคสิทธิ์ นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบัติกำร เข้ำร่วมกำรประชุมคณะทำงำนตลำดนัดเกษตรทุกวันศุกร์
ณ ห้องประชุมสำนักงำนเกษตรจังหวัดสมุทรสำคร
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
นายสุริยะ เปี่ยมรอดเกษตรอำเภอกระทุ่มแบนและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
และสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกันให้คำแนะนำปรึกษาด้านวิชาการเกษตร
และแจกพันธุ์ไม้ แก่ประชาชนที่มารับบริการในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 
 ณ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  ติดตามนิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน โดยมี นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบนและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ให้การต้นรับและให้ข้อมูล
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบนและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน (DM) โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมด้วย     
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ประจำเดือนกันยายน
ปี 2556
 
วันที่ ๒๖  กันยายน ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมการจัดทำประชาคมเกษตรกรที่ผู้นาข้าว ม.๔  ต.ท่าเสา ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.๔
 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน
วันที่ ๒๕-๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน       และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน นำเกษตรกรอำเภอกระทุ่มแบน จำนวน ๑๕ รายเข้าร่วมการจัดเวทีเรียนรู้และศึกษาดูงานมะพร้าวครบวงจร โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ สู่ระบบมาตรฐาน ณ เกาะหลักรีสอร์ท (ภัตตาคารเฉี่ยว ๒ ) อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ
วันอังคาร ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบฯระดับตำบล
จัดทำประชาคมการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๖/๕๗
ณ ศาลาSML ม.๘ ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันศุกร์ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบฯระดับตำบล
จัดทำประชาคมการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๖/๕๗
ณ ศาลาSML ม.๒ ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน พร้อมด้วยคณะกรรมกำรตรวจสอบฯระดับตำบล จัดทำประชำคมกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้ำว ปี ๒๕๕๖/๕๗
ณ อบต.คลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร
วันพุธ ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนเกษตรจังหวัดสมุทรสำคร และคณะกรรมกำรตรวจสอบฯระดับตำบล จัดทำประชำคมกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้ำว ปี ๒๕๕๖/๕๗
ณ เทศบำลตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร
วันอังคำร ที่ ๑๐ กันยำยน ๒๕๕๖ นำยสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนเกษตรจังหวัดสมุทรสำคร และคณะกรรมกำรตรวจสอบฯระดับตำบล จัดทำประชำคมกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้ำว ปี ๒๕๕๖/๕๗
ณ เทศบำลตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร
วันพุธ ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมกับ อ.บ.ต ท่าเสา จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร “การป้องกันข้าววัชพืชและการลดต้นทุนการผลิตข้าว ”โดยมีวิทยากรจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ราชบุรี และศูนย์การจัดการศัตรูพืชชุมชน ต.สวนหลวง  ณ ห้องประชุมอ.บ.ต.ท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ประจำเดือนสิงหาคม
ปี 2556
 
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ลงพื้นที่สำรวจและ ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่โดนด้วงแรดทำลายต้นมะพร้าว
ณ ตำบลท่าเสา  อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วัน ๒๓  สิงหาคม ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน รับขึ้นทะเบียนโครงการพืชเศรษฐกิจ (ข้าว) ปี๒๕๕๖/๕๗   ณ ศาลาSML หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วัน ๒๑  สิงหาคม ๒๕๕๖ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมการติดตามนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
วัน ๑๙  สิงหาคม ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน รับขึ้นทะเบียนโครงการพืชเศรษฐกิจ (ข้าว) ปี๒๕๕๖/๕๗   ณ อบต.หนองนกไข่          อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน รับขึ้นทะเบียนโครงการพืชเศรษฐกิจ (ข้าว) ปี๒๕๕๖/๕๗ ณ อบต.คลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน รับขึ้นทะเบียนโครงการพืชเศรษฐกิจ (ข้าว) ปี๒๕๕๖/๕๗ โดยมีนายทศพล ศรีวิไล กำนัลตำบลดอนไก่ดีเข้าร่วมในการเป็นพยานและอำนวยความสะดวก
ณ เทศบาลตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ประจำเดือนกรกฎาคม
ปี 2556
 
นพุธ ที่๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายไพศาล สำราญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สมุนไพรชุมชน ตำบลสวนหลวง โดยมี   นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร นายอำเภอกระทุ่มแบน พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ นายบุญชู นิลถนอม
( สส.จังหวัดสมุทรสาคร) นายกเทศบาลตำบลสวนหลวง กำนัล ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร  ให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย
วันอังคาร ที่๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน รับการนิเทศติดตามงานจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันจันทร์ ที่๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานพิธีในการเปิดการอบรม อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอกระทุ่มแบน
ในหลักสูตร “ การลดต้นทุนการผลิตข้าว”
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันจันทร์ ,อังคาร, พุธ ที่ ๘,๙,๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร รับขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรายแปลง ณ ที่ทำการเทศบาลตำบล อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันศุกร์ ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร นายอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน โดยมี นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เป็นคณะอนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน ชั้น ๓
วันพฤหัสบดี ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่อารักขาพืชและเกษตรตำบลสวนหลวงสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมกับเจ้าหน้าที่อารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมการติดตามเยี่ยมเยียนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ม.6 ณ ที่ทำการศูนย์ฯ ม.6 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
วันพุธ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายสุริยะ เปี่ยมรอด เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เป้นประธานในการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน (DM)
โดยมีนายบดิศร พุ่มรุ่งเรือง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
ประจำเดือนมิถุนายน
ปี 2556
 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบนนำสมาชิกวิสาหกิจชุมชนของ
อำเภอกระทุ่มแบนเข้าร่วมงาน “ Primary GMP Day ”
ณ ห้องสรรพสินค้า The Mall สาขางามวงศ์วาน กทม.
วันพุธ ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน  ให้ข้อมูลในการติดตามนิเทศงาน ของเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
วันอังคาร ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมการให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำ แก่เกษตรกรที่โดนหนอนห่อใบข้าวระบาด
ณ ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันศุกร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ กลุ่มสถาบันเกษตร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดราชบุรี ติดตามเยี่ยม และให้ข้อแนะนำสำหรับการปฏิบัติงานด้านสถาบันเกษตร
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันพุธ ที่๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และ คณะกรรมการตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าว ลงพื้นที่ตรวจสอบ
เกษตรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ณ ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร
ประจำเดือนพฤษภาคม
ปี 2556
 
วันจันทร์  ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สมาชิกและที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี และ วิสาหกิจชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน เข้าร่วมการประกวดการจัดกระเช้ากล้วยไม้ ในเทศการงานกินปลาสลิดและผลผลิตด้านการเกษตร                  
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
วันอังคาร  ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการการประกวดยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ทำการประเมินและตัดสิน ณ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเทศบาลวัดดอนไก่ดี ตำบลตลาดฯ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันศุกร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เจ้าหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่ม เข้าร่วมการสัมมานาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด ( DW ) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร
วันเสาร์ ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เจ้าหน้าส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ถ่ายทอดความรู้พร้อมทั้งเป็นพี่เลี้ยงให้กลุ่มเกษตรกร(ศจช) ในการผลิตเชื้อบิวเวอเรีย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันอังคาร ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานภาคีเป็นคณะกรรมการ ในการประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลหนองนกไข่  โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบนเข้าร่วมด้วย ณ ที่ทำการศูนย์ฯ ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน   จ.สมุทรสาคร
ประจำเดือนเมษายน
ปี 2556
 
วันจันทร์ ที่๒๒ เมษายน  ๒๕๕๖ นายจรัส ชีช้าง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบนให้ข้อมูลในการนิเทศติดตามงานของ
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันพุธที่๑๗ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน  ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบนเข้ารับการอบรมการใช้เครื่องมือแท็ปเล็ตใน
การสำรวจครัวเรือ โครงการสำมะโนการเกษตร
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
วันพุธ ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมกลุ่มผู้ปลูกพืชผักปลอดภัย โดยจัดกระบวนการ ๓ ครั้ง  ได้แก่ การปลูกพืชผักปลอดภัย การบริหารสมาชิกกลุ่ม  การตลาด  การผสมปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย  โรคและแมลง การป้องกันศัตรูพืชโดยชีววิธี โดยจัดอบรมวันที่ ๒๑ , ๒๘ มีนาคม และ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันอังคาร ที่๒ เมษายน  ๒๕๕๖ นายบุญช่วย หอมยามเย็น ปลัดอาวุโสอำเภอกระทุ่มแบน นายจรัส ชีช้างเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน  และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมการตรวจและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่โดนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาด ณ แปลงนายกลิ่น นิลทองคำ ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันจันทร์ ที่ ๑ เมษายน  ถึง วันเสาร์ ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖ นายจรัส ชีช้างเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน  และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมกันประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ประจำเดือนมีนาคม
ปี 2556
 
วันศุกร์ ที่ ๒๒ มีนำคม ๒๕๕๖ นำงระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดสมุทรสำคร เป็นประธำนในกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรระดับอำเภอ ( DW ) โดยมีเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ ของจังหวัดสมุทรสำคร เข้ำร่วมประชุม ณ วิสำหกิจชุมชนแม่บ้ำนเกษตรกรบ้ำนอ่ำวกระบือ และ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร ( พืชสวน ) อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร..รายละเอียดเพิ่มเติม
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นคณะกรรมการการประกวดวิสาหกิจชุมชน โดยมี นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการให้คะแนนด้วย และมีนายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มชูชัยอ้อมน้อยให้การต้อนรับ....รายละเอียดเพิ่มเติม
วันจันทร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ติดตามงานยุวเกษตรกร โรงเรียนเทศบาลดอนไก่ดี และโรงเรียนวัดอ้อมน้อย และร่วมการประชาคม
ม.๙ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันศุกร์ ที่๘ มีนาคม ๒๕๕๖
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบนนำวิสาหกิจชุมชนกลุ่มชูชัยอ้อมน้อยและ
วิสาหกิจชุมชนพัฒนาสาครบุรี ต.หนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน ศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรเกษตรพัฒนา
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาค
วันพุธ ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบนและนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มพืชผักและประชาคมเกี่ยวกับการโครงการพืชผักปลอดภัย โดยมีนายนิรันดร์ ป้อมน้อย นายยกเทศมนตรีตำบลสวนหลวง เข้าร่วมรับฟังด้วย ณ ม.๖ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันอังคาร  ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานในการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบนประจำเดือน(DW) โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบนร่วมการประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
วันศุกร์  ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน จัดอบรมถ่ายทอดความให้รู้ให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตร ที่ต้องการยกพัฒนาระดับกลุ่ม โดยเรียนรู้จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต้นแบบ เพื่อเพิ่มความรู้ด้านการบริการจัดการกลุ่ม การบัญชีกลุ่ม และ การแปรรูปผลิตภัณฑ์กลุ่ม        
ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเก้าสิบบางยาง ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ประจำเดือนกุมภาพันธ์
ปี 2556
 
วันอังคาร ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน นายสมบัติ ศิริพงษ์เวคิน  กำนันตำบลสวนหลวงพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และนางถนอมวรรณ สิงห์จุ้ย เกษตรกรรุ่นใหม่ตำบลสวนหลวง ร่วมกันจัดตั้ง กลุ่มยุวเกษตรกรบ้านหนองพะอง โรงเรียนวัดหนองพะอง ม.๖ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันพุธ ที่ ๑๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวเปิดงานในการอบรมอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน ( อกม. ) ของอำเภอกระทุ่มแบน โดยมีนายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบนและ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมจัดการประชุม ฯ
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ( วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าเสาพัฒนา )  ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันพุธ ที่ ๑๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกันจัดการอบรมโครงการศัตรูพืชชุมชน แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๓ ศูนย์
ณ อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันอังคาร ที่ ๑๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้การเพาะพันธุ์บอนสี ภายใต้โครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียน พร้อมด้วยจัดการประชุม ยุวเกษตรกร
ณ โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันพฤหัส ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมการประชุมเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑  ณ บ้านนายมงคล สุนทรชัชเวช  ม.๑๒  ต. บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันพุธ ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานในการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน (DM ) โดยมีเจ้าหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
และ เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมด้วย
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
วันอังคาร ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ทำการประชาคมเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนปลูกพืชเศรษฐกิจ ( นาข้าว ) และร่วมตรวจดูแปลงของเกษตรกรที่ปลูกจำปีที่มีความผิดปกติ ณ ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
วันศุกร์ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
พร้อมด้วย นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมการแจกปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวที่เสื่อมโทรม
ผู้ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว ปี ๒๕๕๖ 
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ประจำเดือนมกราคม
ปี 2556
 
วันอังคาร ที่๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน  รับขึ้นทะเบียน เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ( ข้าว ) ปี ๕๕/๕๖
ณ ศาลา SML ม.๒ ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันจันทร์ ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
ให้ข้อมูลการติดตามนิเทศงานจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมทุรสาคร
วันพฤหัสบดี ที่๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 
รับขึ้นทะเบียนและประชาคม เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ( ข้าว ) ปี ๕๕/๕๖
ณ เทศบาลตำบลสวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันพุธ ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖
นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบนและ
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบนร่วมการประชุมกลุ่มแม่บ้านใยรักแห่งครอบครัวฯ
ณ กลุ่มแม่บ้านสายใยรักฯตำบลหนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันพุธ ที่๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน 
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ( ข้าว ) ปี ๕๕/๕๖
ณ อบต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันอังคาร ที่๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน  รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ( ข้าว ) ปี ๕๕/๕๖
ณ อบต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันพฤหัสบดี ที่๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบนและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เข้าร่วมการประชุมกลุ่มกล้วยไม้รุงเจริญ ณร้านอาหารวัลย์
ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันพฤหับดี ที่๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานในการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน ( DM ) โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบนและ
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมทุรสาครเข้าร่วมการประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันพุธ ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ตรวจพื้นที่จับพิกัดด้วยเครื่อง GPS แปลงนาข้าวตำบลอ้อมน้อย
ณ หมู่ที่ ๓ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันพฤหัสบดี ที่๙ มกราคม ๒๕๕๖ นางระนอง จรงกิจกุล เกษตรจัหวัดสมุทรสาคร
นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน นายธงชัย มั่นใจ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เข้าร่วมงานวันชาวนาตำบลท่าเสา
ณ ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
ประจำเดือนธันวาคม
ปี 2555
 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมการแจกกล้าพันธ์พืชผักสวนครัว และรับลงทะเบียนผู้ม่ร่วมงาน ในงานคลินิกเกษตร ณ วัดคลองครุ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
วันอังคาร ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลการติดตามนิเทศงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันพฤหัสบดี ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร ร่วมการตรวจแปลงตามมาตรฐาน GAP ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมทุรสาคร
วันอังคาร ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ นางสุวรรณา บุญประสพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และ นางสาวสุหฤทธา เต่งแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมการอบรมทดสอบโปรแกรมระบบรายงาน/บันทึกข้อมูลภัยธรรมชาติ
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
วันจันทร์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมการประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
ประจำเดือนพฤศจิกายน
ปี 2555
 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นยจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมการประชุมกลุ่มสายใยรักฯ และติดตามการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ณ ตำบลท่าเสา และตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันอังคาร ที่๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี ๒๕๕๕/๕๖ เกษตรกรที่มีวงเงินจำนวนมากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ณ พื้นที่นาในอำเภอกระทุ่มแบน
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมการติดตามนิเทศงานจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ และ วันศุกร์ ที่๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบนและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ลงตรวจสอบพื้นที่ด้วยเครื่องยิงพิกัด  ( GPS )  
ของเกษตรกรผู้ขึ้นที่ทะเบียนพืชเศรษฐกิจ  ( จำนำข้าว )
ในพื้นที่ ต.สวนหลวง , ต.คลองมะเดื่อ, ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันรพุธ ที่๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน (DM ) โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
วันศุกร์ ที่๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ตรวจสอบพื้นที่ด้วยเครื่องยิงพิกัด  ( GPS )  
ของเกษตรกรผู้ขึ้นที่ทะเบียนพืชเศรษฐกิจ ( จำนำข้าว )
ณ ต.สวนหลวง  อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
ประจำเดือนตุลาคม
ปี 2555
 
วันศุกร์ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลสนหลวง เพื่อชี้แจงโครงการรับจำนำข้าวและแมลงศัตรูพืช พร้อมทั้ให้คำปรึกษาการเลือกคณะกรรมการศูนฯ โดยมรีนางสาวสุหฤทธา เต่งแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นเกษตรตำบล
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร จัดงานจังหวัดสมุทรสาครเคลือนที่ ณ วัดนางสาว ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันพุธ ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และ นางสาวสุหฤทธา เต่งแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเข้าอบรมชี้แจงการใช้ระโปรแกรม การบันทึกข้อมูลศัตรูพืช ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
วันพุธ ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ลงตรวจสอบพื้นที่ด้วยเครื่องยิงพิกัด ( GPS ) ของเกษตรกรผู้มาขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ ( จำนำข้าว ) ณ ต.หนองนกไข่ และ ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันอังคาร ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕
นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดติดตามนิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
โดยมีนายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมตอบข้อมูลพร้อมชี้แจงโครงการต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
รับขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ ( ข้าว ) ปี ๕๕/๕๖ และรับปรึกษาภัยธรรมชาติ ( พายุแกมี ) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันอังคาร ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และนายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และ อาจารย์ที่ปรึกษายุวเกษตรกร ร่วมให้กำลังแก่ยุวเกษตรกร ในการประกวดยุวเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ณ บ้านยุวสเกษตรกร นางสาวเบญญาทิพย์ เจริญสุขใส ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
ประจำเดือนกันยายน ปี 2555  
  วันพุธ ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ นายจรัส ชี้ช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ( MM ) และร่วมงานเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่เกษียนอายุ และโยกย้าย ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
  วันศุกร์ ที่๒๐ กันยายน ๒๕๕๕
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ทำการยิงพิกัด GPRS ในแปลงเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ ปี ๕๕/๕๖ ( นาข้าว )
ณ อำเภอกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันพุธ ที่๑๙ กันยายน ๒๕๕๕
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมกับอาสาสมัครเกษตรกร ร่วมกันแจกแตนเบียนแก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาศัตูรพืชมะพร้าว
( หนอนหัวดำ )
ณ พื้นที่ปลูกมะพร้าวอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันศุกร์ ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ นายบุญช่วย หอมยามเย็น ปลัดอาวุโสอำเภอกระทุ่มแบน กล่าวเปิดการประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับเขตสาขาไร่นาสวนผสม โดยมี นางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และสำนักงานเกษตรจังหวัดสทุรสาคร และหน่วยงานราชการอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมให้กำลังใจแก่เกษตรกรในการกระกวดครั้งนี้ด้วย
ณ บ้านนายประดิษฐ์ พรศิริชัยวัฒนา ม.2 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และ เจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตร ร่วมกันตรวจแปลงเกษตรกรผู้ขอยื่นใบรับรอง GAp
ณ ตำบลสวนหลวง และตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ประจำเดือนสิงหาคม ปี 2555  
วันอังคาร ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕
นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบนและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ออกใบรับรองการขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกนาข้าว
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เป็นหัวหน้าทีมนำเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมจัดเตรียมงาน " เศรษฐกิจพอเพียง " บริเวณลานจอดรถหน้าห้างโลตัส สาขากระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันจันทร์ ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบนทำการประชาคมเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ ( ข้าวนาปี ) ประจำปี ๒๕๕๕ /๕๖ ณ ม. ๓ และ ม.๘ ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันพุธ - ศุกร์ ที่ ๑๕ -๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ นางสาวสุหฤทธาเต่งแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำเว็ปไซต์เบื้องต้น
วันศุกร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงาน ( BIG CLEANING DAY )
วันจันทร์ -ศุกร์ ที่ ๖ -๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ นางสาวสุหฤทธา เต่งแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร " การเสริมสร้างและเพิ่มสมรรถนะการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร " ณ โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี
ประจำเดือนกรกฎาคม ปี 2555  
วันจันทร์ ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร นายอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน โดยมีนายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เเป็นเลขานุการฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน
วันศุกร์ ที่๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมเป็นพี่เลี้ยงในการประเมินวิสาหกิจชุมชนของอำเภอกระทุ่มแบน
วันพุธ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบนรับขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ ( ข้าวนาปี ) ประจำปี ๒๕๕๕ /๕๖ ณ ม. ๒ ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันจันทร์ ที่๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นางสุวรรณา บุญประสพ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานและนางสาวสุหฤทธา เต่งแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการอบรมการลดใช้พลังงานในภานส่วนราชการ ณ อาคารนิวรสทิพย์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
วันพุธ ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ประชุม DM โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครร่วมเข้าประชุมด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
วันพฤหัสบดี ที่๑๒ กรกฎษคม ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เตรียมการการจัดงานคลิกเกษตร ณ โรงเรียนวัดหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นางสุวรรณา บุญประสพ และนางสาวสุหฤทธา เต่งแก้ว เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ใหญ๋บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

วันพุธ ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน รับขึ้นทะเบียนพืชเศณษฐกิจ ( ข้าว นาปี ) ประจำปี ๒๕๕๕/๕๖ ณ ตำบลหนองนกไข่ และตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมทุรสาคร
ประจำเดือนมิถุนายน ปี 2555  
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบนกับกันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (BIG CLEANING DAY ) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันพุธ ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เชิญนายชาตรี บุญนาค เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และคณะกรรมการประกวดสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรดีเด่นจังหวัดสมุทรสาคร ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเก้าสิบบางยาง บ้านนายสุรัตน์ ใช้บางยาง ( สาขาทำสวน ) และบ้านนายประดิษฐ์ พรศิริชัยวัฒนา (สาขาไร่นาสวนผสม) อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันพุธ ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เชิญนายชาตรี บุญนาค เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และคณะกรรมการประกวดสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรดีเด่นจังหวัดสมุทรสาคร ณ ยุวเกษตรกรโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันอังคาร ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมให้ข้อมูลโครงการสินค้าปลอดภัย ( สมุนไพร ) กับเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร ณ แปลงสมุนไพร ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันอังคาร ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสมทุรสาคร ร่วมจัดอบรมโครงการกลวยไม้ (GAP) ณ ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทุรสาคร........
ประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2555  
วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม DW ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ( พืชสวน ) ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันอังคาร ที่๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน นำคณะวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรเก้าสิบบางยาง ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสหกรณ์มิตรไมตรี ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

วันจันทร์ ที่๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน จัดการอบรมโครงการ ๑ อำเภอ ๑ กลุ่มยุวเกษตรกร หลักสูตรการปลูกพืชดูแลและการขยายพันธุ์บอนสี ณ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ต.ตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

วันศุกร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน นำคณะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีและแม่บ้านดอนไก่ดีผลิตภัณฑ์ขนมไทย ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชูชัยอ้อมน้อย ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทนสาคร
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดสมุทรสาคร ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชูชัยอ้อมน้อย ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร
วันศุกร์ ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นายจำรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบนเป็๋นประธานในการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นายจำรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมแจกต้นพันธุ์พืช แก่เกษตรกร ใน งานคลิกนิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ วัดสุนทรสถิต ( วัดอำแพง ) ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ประจำเดือนเมษายน ปี 2555  
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ นายบุญช่วย หอมยามเย็น ปลัดอาวุโสอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานในกาปรระชุมคณะกรรมตรวจสอบความเสียหายด้านพืชจากภัยธรรมชาติ ( วาตภัย ) โดยมีนายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เป็นเลขานุการ และร่วมให้ขอ้มูล ณ ที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน
วันพุธ ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน รับแจ้งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ( วาตภัย ) ด้านพืช และ ติดตามโครงการแปลงต้นแบบ GAP ณ ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันอังคาร ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เข้าร่วมสัมนาปฏิบัติการระดับอำเภอ ( DW ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
วันศุกร์ ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร ติดตามตรวจงาน โครงการ GPP โดยมีนายชาตรี บุญนาค เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เข้าร่วมให้มูล ณ อำเภอกระทุ่มแบน
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร นายอำเภอกระทุ่มแบนเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ โดยมีนายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบนเป็นประธาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานในการติดตามนิศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
วันพุธ ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เข้าร่วมการติดตามประเมินผลโครงการศูนย์ศัตรูพืชชุมชน ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ประจำเดือนมีนาคม ปี 2555

 
วันศุกร์ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ นายชาตรี บุญนาค เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน (MM) สัญจร โดยมีนายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าเสาพัฒนา ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และนางสาววีรวรรณ อุดมธรรมรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอกระทุ่มแบน เพื่อทำการคัดเลือกคณะกรมการแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอ ปี ๒๕๕๕
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ทำการประชาคมเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนการปลุกข้าวปาปรัง ปี ๕๔/๕๕ ( เกษตรกรต.คลองมะเดื่อ ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันพุธ ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมจัดอบรมกิจกรรมสร้างเกษตรกรมืออาชีพในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผลิตอาหารปลอดภัย ณ ศูนย์ศัตรูพืชชุมชน ม.๖ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันศุกร์ ที่๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ สำนักงานตรวจสอบภายในจังหวัดสมุทรสาครติดตามตรวจสอบโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โดยมีนายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ณ ตำบลหนองนกไข่ และ ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมทุรสาคร
วันอาทิตย์ ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และนางสุวรรณา บุญประสพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมเป็๋นคณะกรรมการ การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ( กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันเกษตรกร ) ปี ๒๕๕๕ ณ ที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน
วันอาทิตย์ ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน รับแจ้งเกษตรกรพืชต้นทุนสูงที่ประสบอุทกภัย ( น้ำท่วม ) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี2555  
วันอังคาร ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลุกพืชเศรษฐกิจ ( ข้าวนาปรัง ) รอบที่ ๒ ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ณ อบต.คลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทุรสาคร
วันอังคาร ที่๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน รับขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ ( นาปรัง ) รอบที่ ๒ ปี ๕๔/๕๕ ณ อบต.ดอนไก่ดี
นจันทร์ ที่๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน รับขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ ( นาปรัง ) รอบที่ ๒ ปี ๕๔/๕๕ ณ วัดท่ากระบือ ต.บางยาง และ บ้านเกษตรกร ต.ท่าไม้
วันศุกร์ ที่๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมจัดตั้งยุวเกษตรกรอ้อมน้อยพัฒนา โรงเรียนวัดอ้อมน้อย ต.อ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมแจกพันธุ์พืช ผักสวนครัว งานคลินิกเกษตร ณ วัดยกระบัตร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุรสาคร
วันจันทร์ ที่๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน รับขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ ( ข้าวนาปรัง ) ประจำปี ๕๔/๕๕ ณ ศาลาSML ม.๒ ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันพฤหัสบดี ที่๑๖ ๒๕๕๕ นายสุพจน์ แสงประทุม อดีตผู้อำนวยการสำนนักงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรเขต ๒ ราชบุรี และนายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมขอความคิดเห็นเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ในเขตอำเภอกระทุ่มแบน เพื่อนสนันสนุนการส่งกล้วยไม้ ไปเขตตะวันออกลาง
วันพุธ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายชาตรี บุญนาค เป็นประธานในการที่สำนักงานเกษตรจังหวัด ติมดตามนิเทศงาน สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบนแบบทีมรวม รอบที่ ๑/๒๕๕๕
วันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายชาตรี บุญนาค เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการอบรมปุ๋ยสั่งตัด ลดต้นทุนการทำนาข้าว โดยมีนายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และนักวิชาการส่เงสริมการเกษตร ร่วมให้ความรู้แก่เกษตร ม.๔ ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันพุธ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายสัณห์มนัส นาคะเวช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการเป็นตัวแทนรับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว จากศูนย์วิจับเมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
วันอังคาร ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และนักวิชาการส่เงสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมการคัดเลือกที่ปรึกษายุวเกษตรกร ระดับประเทศ ร โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
วันศุกร์ ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายจรัส ชีช้างเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานในการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบนเฉพาะกิจ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานกองทันฟืนฟูและพัฒนาเกษตรร่วมด้วย

ประจำเดือนมกราคม ปี2555

 
วันพฤหัส ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และนายสัณห์มนัส นาคะเวช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมงานจังหวัดสมทุรสาครเคลื่อนที่ ณ วัดหนองพะอง หมู่ ๗ ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ นายสัณห์มนัส นาคะเวช และ นายมนต์ชัย จุ้ยมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมการตรวจแปลง GAP ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตร ณ หมู่ ๔ ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
วันพุธ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ นายจรัส ชีช้าง เป็นประธานการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ( DM ) โดยมีเจ้าหน้าจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครร่วมด้วย....
วันอังคาร ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ นายชาตรี บุญนาค เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และนายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมให้ข้อมูลการถ่ายทำรายการกล้วยไม้ที่เสียหายจากอุทกภัย ณ บ้านนายกัมพล แดงสวัสดิ์ เกษตรกรหมู่ที่ ๒ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ประจำเดือนธันวาคม
ปี 2554
 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน นำแแบบประมวลผลตามแบบ กษ ๐๒ และ ประกาศขยายเวลาสำหรับเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ( น้ำท่วม ) ที่ต้องการแจ้งความช่วยด้านพืชไปปิดประกาศที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน ส่วนราชการท้องถิ่น ( อบต./เทศบาล ) และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชน ......

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เจ้าหน้าจากสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ประชุมติดตามนิเทศงาน โดยนายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานและเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมประชุมด้วย

วันพุธ ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อำเภอกระทุ่มแบน โดยมีนายสมบูรณ์ บุญแสงทิพย์ นายอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานในการประชุม

วันศุกร์ ที่ ๒  ธันวาคม ๒๕๕๔ นายสัณห์มนัส นาคะเวช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และคณะ ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรผู้ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลสวนหลวง อำเภภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร..................

ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี 2554  
วัน พุธ ที่๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๐๐น. นางสาวพรชนก วงศ์วรรณ เจ้าหน้าที่เกษตรตำบลท่าไม้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ ออกพื้นที่สำรวจน้ำท่วม ที่หมู่๑๒ ตำบลท่าไม้ ซึ่งได้รับขึ้นทะเบียนผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม โดยมีนายสมหมาย เลาหบุตร ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. และเกษตรกร ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบดังกล่าว....
วันจันทร์ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นายชาตรี บุญนาค เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และนายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครและเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมแจกของช่วยเหลือน้ำท่วมแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในอำเภอกระทุ่มแบน............
วันพุธ ที่ ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔   นางสาวสุหฤทธา เต่งแก้ว และคณะ ร่วมจัดทำเวทีประชาคมเพื่อตรวจสอบความเสียหายด้านการเกษตร ระดับหมู่บ้าน  ณ ชุมชนประตูน้ำอ่างทอง ตำบลตลาดกระทุ่มแบน  อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร...........

วันศุกร์ ที่ ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔   นายสัณห์มนัส นาคะเวช และคณะ ร่วมจัดทำเวทีประชาคมเพื่อตรวจสอบความเสียหายด้านการเกษตร ระดับหมู่บ้าน  ณ ตำบลแคราย  อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร..................

วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๐๐น. นายจรัส ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงสำรวจพื้นที่น้ำท่วมในตำบลบางยาง ซึ่งได้แจกถุงยังชีพ ยารักษาโรคเบื้องต้น และชี้แจงการขึ้นทะเบียนผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม โดยมีกำนันพิษณุ สำรวยรื่น กำนันตำบลบางยาง และเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย เข้าร่วมฟังคำชี้แจงต่างๆ ...
ประจำเดือนตุลาคม ปี 2554  
วันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจรัส  ชีช้าง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เข้าร่วมประชุมชุดปฏิบัติการตำบล
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาชนบท ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่มแบน ชั้น ๓ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน
แก้ไขปัญหา ความยากจนแบบบูรณาการ ชี้เป้าชีวิต จัดทำเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการชีวิต
และดูแลชีวิต โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ๒๑๖ ครัวเรือน(รายได้ต่ำกว่า ๒๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี...
ประจำเดือนมิถุนายน
ปี 2554
 

วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔
สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เข้าร่วมการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร (DW)
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔
ณ บ้านสวนแช่มชื่น อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
และการจัดการองค์ความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร

วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔
สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
รับการนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเซรามิกลายสับปะรดและของขาว
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การดำเนินงานโครงการต่างๆ และการสรุปผลการดำเนินงานโครงการและการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการคัดเลือก
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับอำเภอ
ในด้านต่างๆ คือ เกษตรกรดีเด่นสาขาทำนา ทำสวน ไร่นาสวนผสม แม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกร และสมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น

วันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔
นายจรัส ชีช้าง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
เข้าร่วมการประชุมกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนวัดหนองนกไข่
ตำบลหนองนกไข่
โดยมียุวเกษตรกรที่เข้าร่วมกลุ่ม ประมาณ ๓๐ คน
เพื่อติดตามความก้าวหน้าของกลุ่มยุวเกษตรกร

ประจำเดือนพฤษภาคม
ปี2554
 

วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เข้าร่วมการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร (DW)
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
และการจัดการองค์ความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์

วันทพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการคัดเลือก
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดีเด่น
ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองนกไข่
หมู่ ๔ ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
โดยมีผู้รับผิดชอบคือ นายมนต์ชัย จุ้ยมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
ต้อนรับคณะผู้ถ่ายทำรายการผู้ว่าพาเที่ยว
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ให้กับประชาชนและผู้สนใจ
เกี่ยวกับการผลิตและการจำหน่ายกล้วยไม้ในตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน
ณ บริษัท สยามไทโย จำกัด ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน

วันที่ ๑๘ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครและสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
จัดงานวันเกษตรกรสมุทรสาคร เทศกาลผลไม้และตลาดนัดวิสาหกิจชุมชน
ณ ลานจอดรถหน้าห้างโลตัส สาขากระทุ่มแบน
โดยมีกิจกรรมภายในงาน คือ การประกวดผลไม้ การประกวดกล้วยไม้ อบรมและสาธิตอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ และการจัดตลาดนัดจำหน่ายผลผลิตการเกษตร

ประจำเดือนเมษายน
ปี 2554
 

วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔
สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับอำเภอ
ณ โรงเรียนเทศบาลศรีบุนยานุสสรณ์ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
โดยได้ผู้แทนเกษตรกรระดับอำเภอจำนวน ๓ ท่าน คือ
- นายวิเชียร เจียระธรรม
- นายทศพล เจริญสุขใส
- นายสง่า ฮะเจิญ

วันอังคารที่ ๒๖ เมาษายน ๒๕๕๔
เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
เข้าร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
ณ หมู่ ๒ ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔
สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ
จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร (ศูนย์พืชสวน)
โดยมีประเด็นเกี่ยวกับการปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

วันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔
สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
รับการนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
ณ ศาลเจ้าแม่อาเนี้ยว
(ศูนย์สายใยรักแห่งครอบครัว หมู่ ๖ บ้านท้องคุ้ง ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน)

ประจำเดือนมีนาคม
ปี 2554
 

วันที่ ๓๐ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๕๔
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
ร่วมดำเนินการในการจัดงานเกษตรแฟร์ สมุทรสาคร เทศกาลผลไม้
ตลาดนัดวิสาหกิจชุมชน ปลาสลิดแดดเดียว ท่องเที่ยวมหาชัย
ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก

วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔
สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล
ณ โรงเรียนเทศบาลศรีบุนยานุสสรณ์ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ ๗ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๔
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
เข้าร่วมสัมมนา การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษา GAP
ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ราชบุรี จังหวัดราชบุรี
โดย สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดราชบุรี

วันที่ ๑ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ดำเนินการจัดทำประชาคม
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๕๓/๕๔
ในพื้นที่ของตำบลคลองมะเดื่อ, ดอนไก่ดี, แคราย, สวนหลวง, ท่าเสา, ท่าไม้, บางยาง และหนองนกไข่ ตามแผนการจัดเวทีประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวี
ปีการผลิต ๒๕๕๓/๕๔

ประจำเดือนกุมภาพันธ์
ปี 2554
 

วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นายสมบูรณ์ บุญแสงทิพย์ นายอำเภอกระทุ่มแบน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
มอบเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๓
ณ โรงเรียนเทศบาลศรีบุนยานุสสรณ์ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
อบรมเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย
และได้มาตรฐาน ภายใต้งบพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ ๙ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ดำเนินการรับขึ้นทะเบียน
ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๕๓/๕๔
ในพื้นที่ของตำบลคลองมะเดื่อ, ดอนไก่ดี, แคราย, สวนหลวง, ท่าเสา, ท่าไม้, บางยาง และหนองนกไข่ ตามแผนการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ปีการผลิต ๒๕๕๓/๕๔

วันจันทร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นายจรัส ชีช้าง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน โรงเรียนวัดท่ากระบือ ตำบลบางยาง
โดยมียุวเกษตรกรที่เข้าร่วมกลุ่ม ประมาณ ๔๐ คน

วันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา
เดินทางมาดูงานด้านการเกษตรในจังหวัดสมุทรสาคร และรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับ
การส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปัญหาต่างๆ กับเกษตรกร
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัมนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร(ศูนย์พืชสวน)

ประจำเดือนมกราคม
ปี2554
 

วันที่ ๑๙ - ๒๓ มกราคม ๒๕๕๔ สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบนเปิดรับสมัคร
ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน...

วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
ลงพื้นที่เพื่อติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสภาเกษตรกร...

วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร...

นายโอฬาร  พิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้ติดตาม
เยี่ยมชมแปลงตัวอย่าง GAP ของ บริษัท สยามไทโย ฟาร์ม
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔...

วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบนจัดอบรมเกษตรกร...

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานยุวเกษตรกรในโรงเรียน ...

วันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
จัดประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๔...

นายสมบูรณ์  บุญแสงทิพย์ นายอำเภอกระทุ่มแบน
เป็นประธานในการจัดประชุม เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการดำเนินงานการเลือกตั้งสภาเกษตรกร...

 

ประจำเดือนธันวาคม  
สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน รับการนิเทศงาน
จากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
ในวันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ...

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
วันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนไก่ดี...

วันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๑.๐๐ น.
สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
จัดประชุมเตรียมการดำเนินงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์...

วันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบนจัดประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๓...

ประจำเดือนพฤศจิกายน  

วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบนจัดประชุมภายใน
เกี่ยวกับโครงการที่จะดำเนินการระดับอำเภอในปี ๒๕๕๔...

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
จัดประชุมการเลือกตั้งคณะกรรมการผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ...

วันที่ ๒๒ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
เข้าเยี่ยมเยียนเกษตรกร ตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว...

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน รับการนิเทศงาน
โดยทีมนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ทีมที่ ๓
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ...

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๑.๐๐ น.
นายวิโรจน์  ชะริทอง(รักษาการเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน)
ได้รับเชิญจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐ ตำบลบางยางเพื่อบรรยายเกี่ยวกับ
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทางหมู่บ้านได้รับงบประมาณสนับสนุน
ในการดำเนินโครงการฯ...

นายวิโรจน์  ชะริทอง (รักษาการเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน)
นำทีมเจ้าหน้าที่สนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
เข้าเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอ
ในวันที่ ๙ และ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
เพื่อตรวจสอบความเสียหายจากน้ำท่วมหลังน้ำลด...

นายสมบูรณ์ บุญแสงทิพย์ นายอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ค.ช.ภ.อ.)
อุทกภัยน้ำท่วมจากมรสุม ในวันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมนายอำเภอกระทุ่มแบน...

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.00 น.
นายวิโรจน์ ชะริทอง เป็นประธานการประชุม(ย่อย) สำนักงานเกษตรอำเภอ
เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย...

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2553 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด
เข้าร่วมประชุม...
ประจำเดือนตุลาคม  
วันที่ 29 ตุลาคม 2553 สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ประชุมภายใน เกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วม เพื่่อนำแบบประมวล รวบรวมความเสียหายและการช่วยเหลือเกษตรกรผุ้ประสบภัย อุทกภัยจากมรสุม (แบบกษ.02) ไปปิดประกาศที่อบต. และ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และป้องกันการร้องเรียน ..

วันที่ 19 ตุลาคม 2553 นายวิโรจน์ ชะริทอง รักษาการณ์ในตำแหน่งเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน นำทีมเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน รับนโยบายผู้ว่าคนใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ..

วันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2553 นายวิโรจน์ ชะริทอง รักษาการณ์ในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สนง.เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ออกพื้นที่สำรวจความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม) ทั้งหมด 7 ตำบล ในอำเภอกระทุ่มแบน..
วันที่ 5 ตุลาคม 2553 นายวิโรจน์ ชะริทอง รักษาการณ์ในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด ในการประชุมประจำเดือน(DM)
ประจำเดือนสิงหาคม  

วันที่ 27 สิงหาคม 2553 นายวิโรจน์ ชะริทองรักษาการณ์เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สนง.เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดอ่างทอง ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุททรสาคร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงาน

วันที่ 19 สิงหาคม 2553 สนง.เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ออกพื้นที่จัดทำเวทีประชาคมพืชเศรษฐกิจ(ข้าว) ในตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน
วันที่ 19 สิงหาคม 2553 สนง.เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ต้อนรับทีมนิเทศงาน จากสนง.เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ 11 สิงหาคม 2553 สนง.กษอ.กระทุ่มแบนและ เจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตร ตรวจโรงงานโปรเห็ด ต.แคราย เพื่อเข้าสู่ระบบการผลิตพืชปลอดภัยและได้มาตรฐาน ตั้งแต่กระบวนการนำวัตถุดิบมาจนกระทั่งการบ่มเชื้่อ
วันที่ 5 สิงหาคม 2553 เจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตร ตรวจแปลงไม้ผล ได้แก่ มะนาว มะม่วง ฝรั่ง ทึี่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยและได้มาตรฐาน (ยุทธศาสตร์) ม.6 และ ม.7 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน
วันที่ 4 สิงหาคม 2553 นายวิโรจน์ ชะริทอง รักษาการณ์ในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน รับการประชุมประจำเดือน(DM)
ประจำเดือนกรกฎาคม
ปี 2553
 
วันที่ 30 กรกฎาคม 2553 เจ้าหน้าที่สนง.เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ ณ วัดอำแพง ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยมีผู้ร่วมงานและความสนใจอย่างคับคั่ง
วันที่ 16-28 กรกฎาคม 2553 สนง.เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ออกพื้นที่สุ่มตรวจแปลงข้าว ของเกษตรกร หลังจากการประชาคม ในทุกตำบล โดยสุ่มตรวจ ร้อยละ 10 ของจำนวนรายผู้ผ่านการประชาคม

วันที่ 19 กรกฎาคม 2553 นางสาวเดือนเพ็ญ กิ่มบางยาง และเจ้าหน้าที่สนง.เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมทำบุญกับนายอำเภอกระทุ่มแบน ในโครงการอำเภอยิ้ม ณ วัดสุวรรณรัตนาราม (แคราย) ต.แคราย อำเภอกระทุ่มบน จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 16-28 กรกฎาคม 2553 สนง.เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ออกพื้นที่จัดทำเวทีประชาคมพืชเศรษฐกิจ(ข้าว) ในทุกตำบลของอำเภอกระทุ่มแบน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2553 สนง.เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ต้อนรับทีมประชุมประจำเดือน (DM)จากสนง.เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ 5 กรกฎาคม 2553 สนง.เกษตรอำเภอกระทุ่มแบนต้อนรับทีมเจ้าหน้าที่จากเขต 2 ราชบุรี เวลา 13.00น.
วันที่ 5 - 14 กรกฏาคม 2553 สนง.เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน มีแผนการขิึ้นทะเบียนข้าว โดยให้บริการถึงในพื้นที่ทุกตำบลของอำเภอกระทุ่มแบน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 นายวิโรจน์ ชะริทอง รักษาการณ์ในตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน นำเป็นประธานในการประชุมหารือ การจัดทำแผนบูรณาการร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอกระทุ่มแบน ซึ่งเป็นนโยบายของท่านนายอำเภอกระทุ่มแบน ให้หน่วยงานต่างๆ ในอำเภอกระทุ่มแบน ทำงานเชิงรุก โดยมีแผนให้ลงพื้นที่ในทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล และเน้นหนัก ใน 2 หมู่บ้าน ของแต่ละตำบล...
ประจำเดือนมิถุนายน
ปี 2553
 
วันที่ 29-30 มิถุนายน 2553 เจ้าหน้าที่ สนง.เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และผู้นำเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ ในอำเภอกระทุ่มแบน เข้าร่วมสัมมนาครัสเตอร์เพื่อการส่งออกกล้วยไม้ ณ ห้องสวัสดี โรงแรมรีเวอร์ จ.นครปฐม
วันที่ 23 มิถุนายน 2553 สนง.เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมกับ คณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชน สรุปการประเมินกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเบื้องต้น
ณ ห้องประชุมสนง.เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน
วันที่ 15 - 23 มิถุนายน 2553 สนง.เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมกับ คณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชน ออกพื้นที่ประเมินกลุ่มวิสหกิจชุมชน รวม 44 กลุ่ม โดยได้ความร่วมมือจากหน่วยงาน และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นอย่างดี
วันที่ 16 มิถุนายน 2553 นายวิโรจน์ ชะริทอง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน นางอรวีย์ จุฑาวรรธณะ เจ้าหน้าที่จากจังหวัด และเจ้าหน้าที่ สนง.เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เยี่ยมชมโรงงานโปรเห็ด ต.แคราย ซึ่งทางโรงงานได้ ขอสมัคร GAP เห็ด เพื่อการส่งออก และส่งขายภายในประเทศ
วันที่ 16 มิถุนายน 2553 สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน รับการนิเทศงานจากสนง.กษจ.สมุทรสาคร และ เรื่องตัวชี้วัด โดยทีมเจ้าหน้าที่จากจังหวัด นำโดยนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 15 มิถุนายน 2553 สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมกับสนง.พัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง การปลูกหญ้าแฝก ในโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
ณ โรงเรียนวัดท่ากระบือ ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการอบรม จำนวน 100 ราย

 

วันที่ 10 มิถุนายน 2553 สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง การจดบันทึกบัญชีครัวเรือน ในโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
ณ โรงเรียนวัดท่ากระบือ ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการอบรม จำนวน 100 ราย
สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน จัดการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ หลังเลิกงาน เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง และเสริมสร้างความสามัคคีภายในหน่วยงาน และขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆ มาร่วมกิจกรรมได้ โดยให้confirm ก่อนล่วงหน้านะค่ะ...
วันที่ 9 มิถุนายน 2553 สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน จัดประชุมหารือคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชน ในการวางแผนออกพื้นที่ประเมินวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม ได้แก่ ธกส. กศน. พัฒนาชุมชน ท้องถิ่นอำเภอ สหกรณ์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด สรรพากรพื้นที่ และตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
วันที่ 2 มิถุนายน 2553 เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ออกพื้นที่เยี่ยมเยียน วิสาหกิจชุมชน จำนวน 44 กลุ่ม เพื่อเตรียมการประเมินวิสาหกิจชุมชน
กับคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ
วันที่ 1 มิถุนายน 2553 เปิดการอบรมในโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
ณ โรงเรียนวัดท่ากระบือ ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
จัดการอบรมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ซึ่งครั้งที่1 เรื่องการผลิตสินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน วิทยากรโดย นายวิโรจน์ ชะริทอง เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และการเลี้ยงไก่ไข่ วิทยากรโดย ปศุสัตว์อำเภอกระทุ่มแบน หลังการอบรม อาจารย์บุญลือ คงสกุล ได้ให้แบบทดสอบแก่นักเรียน....
ประจำเดือน พฤษภาคม
ปี 2553
 
วันที่ 7 พฤษภาคม 2553 นายพสิษฐ์ บุญช่วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่สนง.เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ติดตามการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน (ยุทธศาสตร์) ในตำบลบางยาง ,หนองนกไข่ โดยดำเนินการติดตามเป็นรายกลุ่ม และออกติดตามประเมินแปลงเบื้องต้น
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 สนง.เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมกับสนง.เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืช จ.ราชบุรี ออกติดตามการระบาดของหนอนหัวดำในมะพร้าว ต.บางยาง ,ต.หนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วันที่ 7 พฤษภาคม 2553เจ้าหน้าที่สนง.เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ออกพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นการติดตามประเมินกลุ่มวิสาหกิจเบื้องต้นด้วย ทั้งนี้สนง.มีแผนการออกตรวจเยี่ยมและประเมิน วิสาหกิจทุกกลุุ่ม

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 สนง.เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และ นายพหล ขำทอง นายกเทศบาลตำบลสวนหลวง นำเกษตรกรในตำบลสวนหลวงศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 ราย

 

นายสัณห์มนัส นาคะเวช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกพื้นที่เยี่ยมเยียม นายชาญชัย แจ่มจันทร์ และนายปราสาท สื่อเฉย ผู้นำเกษตรกรตำบลสวนหลวง
นายสัณห์มนัส นาคะเวช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกพื้นที่เยี่ยมเยียม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในตำบลแคราย เพื่อเตรียมประเมินกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2553 นางอรวีณ์ จุฑาวรรณธะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่สนง.เกษตรจังหวัดสมุทรสาครและ เจ้าหน้าที่สนง.เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรตำบลท่าไม้ ในโครงการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยและได้มาตรฐาน
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 สนง.เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ(DW) ณ ที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 35 ราย
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 นายวิโรจน์ ชะริทอง รักษาการณ์ในตำแหน่งเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมกับ นายสมบูรณ์ บุญแสงทิพย์ นายอำเภอกระทุ่มแบน นายอิทธพล ปุจฉาการ กำนันตำบลหนองนกไข่ และนายธรรรมนูญ คงทน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ แจกเมล็ดพันธุ์ผัก และปุ๋ยคอก ในโครงการสายรักแห่งครอบครัวฯ ณ บ้านกำนันอิทธิพล ปุจฉาการ กำนันตำบลหนองนกไข่
ประจำเดือนเมษายน  

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2553 สนง.เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ทำกิจกรรม 5 ส โดยได้ปรับปรุงด้านหน้าสนง. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสวยงาม ของสนง.

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 นายวิโรจน์ ชะริทอง รักษาการเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ต้อนรับเจ้าหน้าที่สนง.กษจ.สมุทรสาคร ในการนิเทศงานประจำเดือนเมษายน

วันที่ 27 เมษายน 2553 เจ้าหน้าที่สนง.เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมศึกษาดูงานกับสนง.เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ณ วัดถ้ำเขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
วันที่ 29 เมษายน 2553 นายวิโรจน์ ชะริทอง รักษาการเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สนง.เกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ วัดอำแพง ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยมีผู้ร่วมงานอย่างคับคั่ง
ประจำเดือนมีนาคม  

นายวิโรจน์ ชะริทอง รักษาการเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน นำทีมเจ้าที่ส่งมอบปุ๋ยให้แก่เกษตรกร ในโครงการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยและได้มาตรฐาน (งบยุทธศาสตร์จังหวัด)
วันที่ 9 มีนาคม 2553 โดยมีนายสมบูรณ์ บุญแสงทิพย์ นายอำเภอกระทุ่มแบน และ นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ให้เกียรติ เป็นประธานในการมอบปุ๋ย มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 ราย

สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน จัดออกพื้นที่ประชาคมข้าว วันที่ 12 มีนาคม 2553 ในตำบลบางยาง,ท่าไม้ โดยมีเกษตรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 ราย

นายวิโรจน์ ชะริทอง รักษาการเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน นำทีมเจ้าหน้าที่ออกพื้นที่ ประชาคมข้าว เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2553 ในตำบลท่าเสา มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 ราย
นายวิโรจน์ ชะริทอง รักษาการเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน จัดอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 กลุ่มวิสาหกิจเก้าสิบบางยาง และกลุ่มไม้ผลหนองนกไข่ ณ ที่ทำการกลุ่ม
นายวิโรจน์ ชะริทอง รักษาการเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน กล่าวต้อนรับ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสถาบันเกษตรกร และเจ้าหน้าที่จากสนง.กษจ.สมุทรสาคร ในการอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ ต.ท่าไม้ มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 25 ราย
สำนักงานเกษตรอำเภอระทุ่มแบน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สนง.เกษตรจังหวัด และศูนย์เรียนรู้ฯ ตำบลหลักสอง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 โดยนำเกษตรกร ตำบล บางยาง ท่าไม้ และหนองนกไข่ เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 62 ราย
นายวิโรจน์ ชะริทอง รักษาการเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน นำทีมเจ้าหน้าที่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร อบรมเกษตรกรในโครงการเตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบ GAP พืช โดยมีเกษตรตำบลบางยางเข้าร่วม จำนวน 80 ราย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553 โรงเรียนวัดอ่างทอง ตำบลบางยาง
นายวิโรจน์ ชะริทอง รักษาการเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก สนง.เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ในการประชุมนิเทศงาน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553
ประจำเดือนกุมภาพันธ์  

สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร อบรมเกษตรกร ในโครงการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยได้มาตรฐาน ปี53 ณ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ตำบลตลาด อำเภอกระทุ่มแบน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 โดยมีเกษตรกรร่วมโครงการ จำนวน 120 ราย

นายวิโรจน์ ชะริทอง รักษาการเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน นำทีมเจ้าหน้าที่เกษตร ร่วมหารือกับ นายกเทศบาลตำบลสวนหลวง คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดการเกษตรประจำตำบลสวนหลวง ในการนำเกษตรกรไปศึกษาดูงาน เรืื่องการปลูกผักปลอดสารพิษ ตามที่ได้เสนอแผนประจำตำบล และได้นำเข้าแผน 3 ปีของเทศบาลไว้....
สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ได้จัดทำแผนการขึ้นทะเบียนการปลูกข้าวนาปี 2552/2553 รอบที่2 ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ในโครงการประกันรายได้เกษตรกร ในตำบลหนองนกไข่ แคราย สวนหลวง คลองมะเดื่อ ท่าเสา ดอนไก่ดี ซึ่งมีเกษตรกร รวม 200 ราย โดยประมาณ ให้ความสนใจมาขึ้นทะเบียน ตามจุดที่ได้กำหนดเป็นอย่างดี
ประจำเดือน มกราคม
ปี 2554
 

นายวิโรจน์ ชะริทอง รักษาการเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้คัดเลือกโรงเรียนวัดท่ากระบือ ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน ในการดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553 เวลา 13.30น.
 

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมออกพื้นที่ ในตำบลท่าไม้ บางยาง เมื่อวันที่ 26 และ28 มกราคม 2553 ในโครงการประกันรายได้เกษตรกร เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าว) โดยได้รับความร่วมมือจากเกษตรเป็นอย่างดี

 

 

 

นางสาวพรชนก วงศ์วรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมติดตามประเมินแปลงร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตร จ.ราชบุรี ในพื้นที่ตำบลท่าไม้

สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน จัดประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพื่อคัดเลือกประธานและกรรมการใหม่ ประจำปี2553
สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ได้จัดประชุมวิสาหกิจชุมชน ของอำเภอกระทุ่มแบนทุกกลุ่ม เพื่อชี้แจงการต่ออายุวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2553 เวลา 13.00 น.
ประจำเดือนธันวาคม
ปี2553
 

นายวิโรจน์  ชะริทอง รักษาการเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมกับ  เจ้าหน้าที่สนง.เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และสนง.เกษตรและสหกรณ์จังสมุทรสาคร ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ในการติดตามงานการขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจข้าว โดยมีเกษตรกร จำนวน 15 ราย ที่วัดท่าเสา ต.ท่าเสา เมื่ิอวันที่ 22 ธันวาคม 2552
นายวิโรจน์  ชะริทอง รักษาการเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน  นำทีมเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ ร่วมประชุมการชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.) ปี2553 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร   
ในวันที่  22 ธันวาคม 2552 โดยรองว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนที่เกี่ยวข้อง

นายวิโรจน์  ชะริทอง รักษาการเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ลงพื้นที่ต้อนรับ คุณอัมพร  นิติสิริ อธิบดีกรมคุ้มครองแรงงาน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่6  ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแรงงานภาคการเกษตร สาขา เพาะปลูก

ประจำเดือนพฤศจิกายน
ปี
2553
 
นายวิโรจน์ ชะริทอง รักษาการเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมกับเกษตรจังหวัดสมุทรสาครและเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตร ตรวจหาสาเหตุการเน่าของผักกระเฉด;ที่บ้านนายประสิทธิ์ บุญชู เกษตรกร หมู่ที่3 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 5 พ.ย.52
สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก สนง.พลังงานจังหวัดสมุทรสาคร  ในการเยี่ยมเยียน และสอบถามปัญหาต่างๆ ในการบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานของสนง.

นายวิโรจน์  ชะริทอง  รักษาการเกษตรอำเำภอกระทุ่มแบน และเจ้าหน้าที่สนง.เกษตรจังหวัด
ออกพื้นที่ให้บริการ ในโึครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด  นายวัลลภ  พริ้งพงษ์ เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม หมู่ทีึ่10  ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีบริการประชาชน จากหน่วยงานทางภาคราชการ

นายวิโรจน์  ชะริทอง รักษาการณ์เกษตรอำเำภอกระทุ่มแบน  ลงพื้นที่ตรวจดูน้ำท่วม ที่หมู่ที่4 ตำบลท่าเสา  และตำบลต่างๆ ในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน  ระหว่างวันที่ 4 - 9 พฤศจิกายน 2552

เจ้าหน้าที่สนง.เกษตรอำเำภอกระทุ่มแบน เข้าร่วมอบรมการทำเว็บไซต์
ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2552ณ ห้องประชุม สนง.เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม จากสนง.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่2 จังหวัดราชบุรี เป็นวิทยากร

นายวิโรจน์  ชะริทอง รักษาการเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน นำทีมเจ้าหน้าที่ทำ 5 ส. ประจำเดือนพฤศจิกายน ทำจัดระเบียบ ทั้งภายในและภายนอกสนง.